សិល្បៈសរសេរឱ្យទាក់ទាញនៅលើហ្វេសប៊ុក និងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អ្នកលក់អនឡាញ​ការ​សរសេរខ្លឹមសារទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៏ពីអិតថិជនតាមហ្វេសប៊ុកនិងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗគឺ​ទាមទារ​នូវ​ជំនាញ​ និង​គោលការណ៍​ច្បាស់​លាស់​មួយ​ដើម្បី​ឱ្យ​ការ​សរសេរ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទំនិញ ផលិតផល​ សេវាកម្ម ឬ​ក្រុមហ៊ុន ឬ​អង្គភាព​របស់​អ្នក​ កាន់​តែ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ ​និង​ទទួល​បាន​​នូវ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍។ ការ​សរសេរ​ក៏​ទាមទារ​នូវ​គ្រោង​ឆ្អឹង​​ច្បាស់លាស់ គូបផ្សំ​នឹង​​សិល្បៈ​ផ្សេងៗផងដែរ។

ប្រធានបទ

• សិល្បៈសរសេរឱ្យទាក់ទាញនៅលើហ្វេសប៊ុក និងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អ្នកលក់អនឡាញ

គោលបំណង

• សកម្មភាពនៃការធ្វើអាជីវកម្មតាមអនឡាញ ឬហ្វេសប៊ុកផេក កំពុងមានកំណើនច្រើនឡើងៗ។ 

• ការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយ (Content) មិនទាន់ត្រូវតាមទម្រង់នៃ Copywriting 

• អ្នកសរសេរបានកាន់តែល្អ ទំនុកចិត្តខ្ពស់ លក់ដាច់ជាងមុន

ខ្លឹមសារសំខាន់

• ហេតុអ្វីបានជាការសេរសេរ «សំខាន់» ក្នុងការ «ធ្វើទីផ្សារ»?

• មិនសូវចេះអង់គ្លេស គួរសរសេររបៀបក្នុងភាសាខ្មែរ យ៉ាងម៉េចទាក់ទាញ?

• អ្វីទៅជា Copywriting? 

• ហេតុអ្វីបានជាអ្នកលក់អនឡាញគួរយល់ពីជំនាញនេះ? 

• គ្រោងឆ្អឹង និងតិចនិក សរសេរ

• ការបង្កើតនូវអារម្មណ៍លើផលិតផលឬសេវាកម្មយើងតាមរយៈពាក្យពេជន៍ ភាសា និងឥរិយាបថរបស់យើង (Grow a lifelong passion for words, language and human behaviour)

• អនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែង

នរណាគួរចូលរួមខ្លះ?

• អ្នកលក់អនឡាញគ្រប់ផលិតផលដែលកំពុងផ្តោតទៅលើការ Live 

• អ្នកចង់ធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញនៅពេលអនាគត

• អ្នកទីផ្សារក្នុងវិស័យ e-commerce 

តម្លៃសិក្សា និងអត្ថប្រយោជន៍

• តម្លៃសិក្សា៖ ១២០ដុល្លារ។ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ២០១៩ តម្លៃសំបុត្រត្រឹមតែ ៧៥ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។ 

• រយៈពេល៖ ៧ម៉ោង 

• ទីកន្លែង និងកាលបរិច្ឆេទ៖ Diamond Twin Tower នៅកោះពេជ្រ ថ្ងៃទី ២០ តុលា ២០១៩ (៨:៣០ ព្រឹក - ៤:៣០ ល្ងាច)

អត្ថប្រយោជន៍៖

• សៀវភៅសិក្សា

• សិក្សាបណ្ដើរ អនុវត្តន៍បណ្ដើរ

• ចូលជាសមាជិក BizKhmer Academy ទទួលបានជំនាញថ្មីៗ ផ្នែកទីផ្សារ លក់អនឡាញ និងវគ្គសិក្សាចំបាច់លើការធ្វើទីផ្សារ និងផ្នែកលក់

Link សម្រាប់ចុះឈ្មោះ៖ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1tvzqCmHaA8ZcV3O8YIgInstg-_XoLg3-9w1jEM_9vKrug/viewform?usp=pp_url

ព័ត៌មានផ្សេងៗ សូមទាក់ទងមកលេខ ០១០ ២៤៣ ៣៤៤​/ ០១០ ៥៣៩ ៦៣៩/  ០១៧ ៤៩៥ ៩៦០

 

Topic

• The art of writing intriguing advertising content on Facebook and social media for online-business sellers.

Objectives

• Number of businesses conducted through online channels and Facebook has been skyrocketing.

• The practice of advertising contents does not follow formal format of copywriting.

• Enhance your copywriting skills, boost up your confidence, increase your sales.

Course Overview

• Why is writing more important than practical marketing?

• How to write customer-intriguing Khmer content without English language skills?

• Why do online sellers must know these vital skills?

• Plans and writing techniques.

• Grow a lifelong passion for words, language, and behavior.

• Practice while training.

Who Should Attend?

• Online sellers who are highly depend on video live.

• Those who are considering in doing online businesses in the future.

• Marketeers in e-commerce sector.

Fee & benefits

• Participating fee: $120.  Discounted to $75 only if registered before 10th  October

• Duration: 7 hours

• Location: Diamond Twin Tower at Koh Pich 

• Date: 20 Oct 19 (8:30 am - 4:30 pm)

• Benefits:

• Free book

• Actual practice while studying

• Have a chance to become BizKhmer Academy member that have the opportunities to obtain new skills about marketing, online selling, and updated training courses about marketing and selling

The link to register: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1tvzqCmHaA8ZcV3O8YIgInstg-_XoLg3-9w1jEM_9vKrug/viewform?usp=pp_url

For more information, contact us: 010 243 344/ 010 539 639/ 017 495 960

X
5s