វគ្គសិក្សា «វេយ្យាករណ៍និងជំនាញសរសេរពិសេស» (Special English Grammar and Writing Skills Course)​📝 📝 📝 ការសរសេរភាសាអង់គ្លេសត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជំនាញមួយដែលពិបាកក្នុងជំនាញដទៃទៀតពីព្រោះការសរសេរគឺទាមទារឲ្យអ្នកមានគំនិត ចេះវាក្យស័ព្ទ និងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះវេយ្យាករណ៍រឹងមាំ ដែលខុសពីរជំនាញផ្សេងដែលមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការចេះវេយ្យាករណ៍ស្ទាត់ជំនាញ ក៏អ្នកអាចស្វែងយល់បាន។ ការសរសេរដែលល្អ ដែលទាក់ទាញ និងមានភាពត្រឹមត្រូវ និងច្នៃប្រឌិតគឺត្រូវគួបផ្សំជាមួយនឹងការចេះប្រើប្រាស់វចនានុក្រមផងដែរ ពីព្រោះវចនានុក្រមប្រៀបដូចជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវនិងជួយសម្រួលដល់ការសរសេររបស់អ្នកថែមទៀតផង។ ដូចនេះហើយទើប ក្នុងវគ្គសិក្សា «វេយ្យាករណ៍និងជំនាញសរសេរពិសេស» (Special English Grammar and Writing Skills Course) គឺត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងពិសេសសម្រាប់សិស្ស និស្សិត បុគ្គលិកដែលចង់បង្កើតសមត្ថភាពសរសេររបស់ខ្លួន និងជាពិសេសក្បួនវេយ្យាករណ៍បែបការសរសេរតែម្ដងដែលពិតជាសំខាន់ខ្វះមិនបាន ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការសរសេរ។

🏷️🏷️🏷️តម្លៃ៖ ៧០$/ម្នាក់
🏷️🏷️🏷️តម្លៃ ៥០$ សម្រាប់៥នាក់ដំបូង (និងថែមកម្មវិធីវចនានុក្រមទូរស័ព្ទដៃ Oxford Advanced Learner’s Dictionary មួយ)

📟📟📟 រយៈពេល៖ ៦ សប្ដាហ៍
🗓 🗓 🗓 ថ្ងៃចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
⏰⏰⏰ម៉ោងសិក្សា៖ ថ្ងៃចន្ទ-ព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង ៧៖៣០នាទី ដល់ ៨៖៣០នាទី (យប់)
🌐🌐🌐ការសិក្សា៖ ឡាយអនឡាញ

👉👉👉បញ្ជាក់៖ ចំនួនសិស្សកំណត់១០នាក់

📚 📚📚 ខ្លឹមសារមេរៀននិងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងវគ្គសិក្សាមួយនេះ៖
១) យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់វចនានុក្រមភាសាអង់គ្លេសក្នុងការសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
២) រៀនពីរបៀបសរសេរភាសាខ្មែរទៅជាភាសាអង់គ្លេស
៣) របៀបសរសេរភាសាអង់គ្លេសច្នៃប្រឌិត
៤) រៀនវិភាគវេយ្យាករណ៍ក្នុងអត្ថបទ
៥) បង្ហាញពីគន្លឹះនិងរបៀបសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវក្នុងភាសាអង់គ្លេស
៥) ទទួលបានវិញ្ញបនប័ត្របញ្ជាក់ការសិក្សា
៦) ផ្ដល់ជូននូវឯកសារ E-books និងកម្មវិធីកុំព្យូរទ័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Oxford, Cambridge (បើទិញក្នុង Play Store តម្លៃ ៣០ ៤០ដុល្លារ) ដែលជួយដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស
៧) រៀនពីក្បួនវេយ្យាករណ៍ក្នុងការសរសេរភាសាអង់គ្លេស (Grammar for Academic Writing)

Subjects and Objects
- Subjects
- Kinds of subjects
- Kinds of objects
Predicates
- Kinds of predicates
Compliments
- Kinds of complements
- infinitive & infinitive phrase
- gerund & gerund phrase
- Preposition & Prepositional phrase
Conjunction
- Kinds of conjunction
Kinds of Clauses
- Independent Clause/Main clause/ Principal Clause
- Dependent Clause/Sub Clause
Noun Clause
- That clause
- If/Whether clause
- Wh –Clause (Where, Why, What, How...)
Adjective Clause/ Relative Adjective Clause
- Relative Pronoun
- Position of Adjective Clause
- Kinds of Adjective Clause
- Restrictive and Non-restrictive Clause
- Reduced Adjective Clauses to Adjective phrases
Adverb Clause
- Kinds of Adverb Clause
- Adverb clause of time
- Adverb clause of place
- Adverb clause of manner
- Adverb clause of reason
- Adverb clause of purpose
- Adverb clause of condition
- Reduction of adverb clauses to modifying adverbial phrases
Sentence Structures
- Simple Sentence
- Compound Sentence
- Complex Sentence
- Compound Complex Sentence

☎️☎️☎️ទំនាក់ទំនងចុះឈ្មោះ និងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម៖ 096 35 45 925