អត្ថបទថ្មីបំផុត
ទំព័រដើម > នីតិវិធី​អាជីវកម្ម > ចង់ដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ និងបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

ចង់ដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ និងបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

 

លើកមុនប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយពី នីតិវិធីនៃការគណនាពន្ធអចលនទ្រព្យកម្ពុជា។ នៅថ្ងៃ នេះយើង សូមណែនាំលោកអ្នកមកស្វែងយល់ពីនីតិវិធីនៃការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធអចលនទ្រព្យវិញម្តង តើគេធ្វើឡើងដូចម្តេច?

១.ការស្នើសុំលិខិតប្រកាសពន្ធធ្វើឡើងនៅឯណា?
លិខិតប្រកាសពន្ធអចលនទ្រព្យ លោកអ្នកអាចស្វែងរកបាននៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធនៅសាខាពន្ធដារខេត្ត-ក្រុង ក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលអចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅ ឬ លោកអ្នកអាចទាញយកពីគេហទំព័រអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលមានអាសយដ្ឋាន www.tax.gov.kh ហើយមិនត្រូវបានគិតថ្លៃនោះឡើយ។

២.តើនីតិវិធីនៃការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធអចលនទ្រព្យធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
-ម្ចាស់អាចអចលនទ្រព្យទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ប្រាក់ពន្ធចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែ មករារហូតដល់ថ្ងៃ ទី ៣០ កញ្ញានៃឆ្នាំជាប់ពន្ធនីមួយៗ។
-ម្ចាស់អចលនទ្រព្យត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធចំនួនពីរច្បាប់ (មួយច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋបាលសារពើពន្ធ និងមួយច្បាប់ទៀតសម្រាប់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យតែម្តង)

៣. នីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធ និងប្រាក់ពន្ធបន្ថែមរបស់អចលនទ្រព្យត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
-ម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់នៅបេឡាសាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌដែលអចលនទ្រព្យនោះស្ថិតនៅ
-ប្រសិនបើប្រាក់ពន្ធត្រូវបានបង់តាមប្រពន្ធធនាគារ ម្ចាស់អចលនទ្រព្យត្រូវយកលិខិតប្រកាសពន្ធជូនរដ្ឋបាលសារពើពន្ធពិនិត្យជាមុនសិនមុននឹងបង់ប្រាក់ពន្ធនៅធនាគារ។ បន្ទាប់មកម្ចាស់អចលនទ្រព្យត្រូវភ្ជាប់បង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់របស់ធនាគារជាមួយលិខិតប្រកាស ហើយដាក់លិខិតប្រកាសនេះជូនរដ្ឋបាលសារពើពន្ធវិញ។ ក្រោយពីបានទទួលលិខិតប្រកាស និងបង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់របស់ធនាគារ រដ្ឋបាលសារពើពន្ធត្រូវចេញបង្កាន់ដៃដែលបញ្ជាក់ថា បានបង់ប្រាក់ពន្ធរួចហើយ។
-ប្រសិនបើម្ចាស់អចលនទ្រព្យមានអចលនទ្រព្យច្រើន ហើយស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្ររដ្ឋបាលខុសគ្នា ម្ចាស់អចលនទ្រព្យត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ និងបង់ប្រាក់ពន្ធដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅតាមភូមិសាស្ត្រដែលអចលនទ្រព្យស្ថិតនៅ។
-ក្នុងករណីដែលអ្នកជាប់ពន្ធយល់មិនច្បាប់អំពីវិធីគណនា ឬ ការបំពេញលិខិតប្រកាស អ្នកជាប់ពន្ធអាចទាក់ទងមករដ្ឋបាលសារពើពន្ធដែលអចលនទ្រព្យស្ថិតនៅដើម្បីទទួលបានការណែនាំ។
-ក្នុងករណីអចលនទ្រព្យណាមួយត្រូវបានលក់ ឬផ្ទេរ ឬ ផ្តល់ជាអំណោយដោយម្ចាស់អចលនទ្រព្យហើយពុំទាន់បានបង់ពន្ធនៅឡើយ រាល់បំណុល និងកាតព្វកិច្ចពន្ធលើអចលនទ្រព្យ គឺបុគ្គលដែលជាអ្នកទទួលប្រយោជន៍ចុងក្រោយជាអ្នកទទួលបន្ទុក។
-ចំពោះអចលនទ្រព្យដែលបានបំពេញទម្រង់ទាំង៣ (ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីពន្ធលើអចលនទ្រព្យ លិខិតប្រកាសពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និងព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ) និងបានបង់ពន្ធឆ្នាំ ២០១១ រួចហើយ សម្រាប់ការប្រកាស និងបង់ពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ តទៅ ពុំចាំបាច់សរសេរបំពេញទម្រង់លិខិតទាំងបីខាងលើឡើយ ម្ចាស់អចលនទ្រព្យគ្រាន់តែបង្ហាញលេខអត្តសញ្ញាណកម្មអចលនទ្រព្យ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវលិខិតប្រកាសបង់ពន្ធឆ្នាំ ២០១២ ជូនដល់ភ្នាក់ងារពន្ធដារនៅសាខាពន្ធដារខេត្ត/ខណ្ឌ ដែលអចលនទ្រព្យនោះស្ថិតនៅជាការស្រេច។ បន្ទាប់មកភ្នាក់ងារពន្ធដារនឹងបោះពុម្ព (Print)ចេញនូវព័ត៌មានប្រកាសពន្ធជូនម្ចាស់អចលនទ្រព្យពិនិត្យ និងទទួលស្គាល់ដើម្បីបង់ប្រាក់ពន្ធ។

៤.ក្នុងករណីអចលនទ្រព្យត្រូវបានកាន់កាប់មិនស្របច្បាប់ ឬ កម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យមានទំនាស់ តើអ្នកណាជាអ្នកដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ និងបង់ពន្ធ?
-បុគ្គលដែលកាន់កាប់ ឬ ទទួលផលប្រយោជន៍ពីអចលនទ្រព្យ មិនស្របច្បាប់ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ។
-បុគ្គលដែលកំពុងកាន់កាប់ ឬទទួលផលប្រយោជន៍ពីអចលនទ្រព្យមានទំនាស់ ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ។
-ក្នុងករណីអចលនទ្រព្យមានទំនាស់ពុំមានបុគ្គលកំពុងកាន់កាប់ ឬ ទទួលផលប្រយោជន៍ បុគ្គលដែលទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់ ឬមានសិទ្ធិទទួលបានផលប្រយោជន៍ ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យក្នុងអំឡុងពេលដែលអចលនទ្រព្យនោះខកខានមិនបានបង់ពន្ធ។
បញ្ជាក់៖ ការចុះបញ្ជី ការដាក់លិខិតប្រកាស និងការបង់ប្រាក់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យមិនអាចបញ្ជាក់ពីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ម្ចាស់អចលនទ្រព្យនោះឡើយ។

៥.ដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ដែលបានបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យរួចហើយ ត្រូវជាប់ពន្ធដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ដែរឬទេ?
ដីជាកម្មវត្ថុត្រូវជាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យដែលបានបង់ពន្ធរួចហើយ ដីនោះពុំត្រូវជាប់ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ទៀតទេ ដោយអនុវត្តគិតចាប់ពីឆ្នាំ ២០១១ តទៅ។ ដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ដែលពុំទាន់បានបង់ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់មុនឆ្នាំ ២០១១ ដីនោះនៅតែជាប់បំណុលពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់នៃឆ្នាំជាប់ពន្ធកន្លងមក។ ចំពោះដីធ្លីដែលមានតម្លៃស្មើ ឬតិចជាង  ១០០ ០០០ ០០០ លានរៀលដែលមិនជាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ដីនោះនៅតែជាកម្មវត្ថុនៃពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ដដែល៕

ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រសិន​ជា​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​អត្ថបទ​នេះ​សូម​ជួយ​ Like & Shared

អត្ថបទពេញនិយម

​កម្រង​គំនិត​សំខាន់ៗ​របស់​ ឡៅ សឺ (​Lao Tzu)​​​ទស្សនវិទូ​របស់​ចិន​

មេរៀន​សំខាន់ៗ​ដែល​​អ្នក​អាច​រៀន​សូត្រ​ពី​​​​សម្រង់​សម្ដី​ទាំង​៨​​របស់​លោក ​Jack Ma មហាសេដ្ឋី​ចិន​​ ​

គន្លឹះ​សម្ងាត់​ទាំង ៦​ ដែល​ជួយ​អភិវឌ្ឍ​ចិត្ត​គំនិត​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ដូច​មហា​សេដ្ឋី

គន្លឹះ​ដ៏​មុត​ស្រួច​ទាំង​៣​ក្នុង​ការ​កែ​ប្រែ​និង​អភិវឌ្ឍ​អ្នក​ឲ្យ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​មនុស្ស​ថ្មី​មួយ​ទៀត

អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម​

លោក ព្រាប សុវត្ថិ ដឹកដៃកូនប្រុសទំាង២នាក់ធ្វើកក្រើកឆាកតន្រ្តី Tiger Street Football Festival 2019នាវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រទូទាំងប្រទេស

ក្រុមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ “A” ឈ្នះជើងឯកនៃ Tiger Street Football Festival 2019 លើកទី៧ ទូទាំងប្រទេសជាលើកដំបូង

អេ អឹម ខេ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជួយឱ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមានភាពប្រសើរឡើង

ពិព័រណ៍ ឌីជីថលកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៩ បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពផ្នែកឌីជីថលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នាថ្ងៃអនាគត

អានអត្ថបទតាមខែ

March 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031