មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្តងទៀតហើយ! សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ (Annual Seminar) លើកទី៧ ឆ្នាំ២០២២​ប្រធានបទស្ដីអំពី៖ 

ហេតុអ្វីអាជីវកម្មត្រូវការ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ!

Why Businesses Need Financial Reports!

គោលបំណងនៃកម្មវិធីសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំលើកទី៧ ឆ្នាំ២០២២ នេះ គឺធ្វើឡើងដើម្បីចែករំលែកនូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ល្អៗ តាមរយៈវាគ្មិនកិតិ្តយស ដល់អ្នកដែលបានចូលរួមដូចជា៖

1.យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃរបាយការហិរញ្ញវត្ថុ

2.យល់ច្បាស់ពីការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

3.ការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធគណនេយ្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

4.បច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ និងបទបញ្ញាត្តិស្តីពីគណនេយ្យ និងពន្ធដារ

5.យល់ច្បាស់ពីស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជាអន្តជាតិសម្រប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម

6.យល់ច្បាស់ពីឌីជីថលនីយកម្មសម្រាប់គណនេយ្យករ ដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (digitalization for accountant to prepare financial report)

 

ដូច្នេះ ស៊ី.អេ.ស៊ី (CAC) នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ (Annual Seminar) លើកទី៧ ឆ្នាំ២០២២ នេះ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើហេតុអ្វីអាជីវកម្មត្រូវការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (Why Businesses Need Financial Reports!) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលបរិច្ឆេទ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

 

• ប្រធានបទ ៖ ហេតុអ្វីអាជីវកម្មត្រូវការ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ!

“Why Businesses Need Financial Reports!

• កាលបរិឆ្ឆេទ ៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

• ម៉ោង ៖ ៧:០០នាទីព្រឹក ដល់ ១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់

• ទីតាំង ៖ មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)

• អ្នកចូលរួម ៖ អ្នកជំនាញអាជីពគណនេយ្យ ពន្ធដារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

--------------------

- ទំនាក់ទំនងចូលរួមកម្មវិធីៈ 015 554 441 | 012 401 909

- ទំនាក់ទំនងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីៈ 077 882 073

- ការចុះឈ្មោះចូលរួមដោយសេរី តាមរយៈលីញតំណ

Google Registration: https://forms.gle/XdjZb1AxRNuDBMYn9 

 

 

 

 

X
5s