ឃ្លាំង​គំនិត

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៥ឃ្លា​របស់​លោក Douglas Harding ដែល​ជា​អ្នក​និពន្ធ​និង​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​ផ្នែក​ចិត្ត​វិញ្ញាណ​មួយ​រូប​របស់​អង់គ្លេស

អត្ថបទពិសេស

អត្ថបទពិសេស

ប្រវត្តិនារីបេះដូងដែក ម៉ាហ្ការ៉េតថេតឆឺ៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីដំបូងបំផុតនៅចក្រភពអង់គ្លេស (ភាគបញ្ចប់)

បច្ចេកវិទ្យា

សេដ្ឋកិច្ច

X
5s