អត្ថបទថ្មីៗ

ឃ្លាំង​គំនិត

ឃ្លាំង​គំនិត

ប្រយោគ​ចំនួន​៤ឃ្លា ដែល​បាន​ពន្យល់​ចូល​ទៅ​ដល់​ខ្លឹមសារ​ស៊ីជម្រៅ​នៃ​ការ​បង្រៀន​របស់​ព្រះពុទ្ធ

បច្ចេកវិទ្យា

សេដ្ឋកិច្ច

អចលនទ្រព្យ

X
5s