ការគេងថ្ងៃមួយភ្លែតអាចជួយបង្កើនផលិតភាពការងារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព