គំនិត

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​រក​ឃើញ​បញ្ញា​ដែល​បាន​បង្កប់​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​៧ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​រក​ឃើញ​បញ្ញា​ដែល​បាន​បង្កប់​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​អ្នក៖...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដ៏​ស៊ីជម្រៅ​ចំនួន​៥ឃ្លា​របស់ Nisargadatta Maharaj ជា​គ្រូ​បង្រៀន​ចិត្ត​វិញ្ញាណ​មួយ​រូប​របស់​ហិណ្ឌូ

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សម្ដី​ដ៏​ស៊ីជម្រៅ​ចំនួន​៥ឃ្លា​របស់ Nisarg...

ឃ្លាំង​គំនិត

​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​បង្រៀន​អ្នក​ពី​មេរៀន​ជីវិត​ដែល​អ្នក​គួរ​យក​ទៅ​រិះគិត​ស្វែងយល់

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​បង្រៀន​អ្នក​ពី​មេរៀន​ជីវិត​ដែល​អ្នក​គួរ​យក​ទៅ​រិះគិត​ស្វែងយល់:

ឃ្លាំង​គំនិត

គំនិត​ដែល​ប្រកប​ដោយ​បញ្ញាញាណ​ចំនួន​៩ របស់ Thich Nhat Hanh ​ព្រះសង្ឃ​ពុទ្ធសាសនា​មួយ​អង្គរបស់​វៀតណាម

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​គំនិត​ដែល​ប្រកប​ដោយ​បញ្ញាញាណ​ចំនួន​៩ របស់​ព្រះសង្ឃ​ពុទ្ធសាសនា​មួយ​អង្គ​និង​ជ...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ជីវិត​ចំនួន​១១ឃ្លា ដែល​អាច​បង្រៀន​អ្នក​ពី​ពាក្យពេចន៍​ដ៏​មាន​តម្លៃ​អ្វី​ម្យ៉ាង​អំពី​ជីវិត

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ជីវិត​ចំនួន​១១ឃ្លា ដែល​អាច​បង្រៀន​អ្នក​ពី​ពាក្យពេចន៍​ដ៏​មាន​តម្លៃ​អ្វី​ម្យ៉ាង​អំពី​ជីវិត៖

ឃ្លាំង​គំនិត

កម្រង​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​មើល​ឃើញ​បទពិសោធន៍​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក​ជា​ការ​រៀន​សូត្រ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​កម្រង​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​មើល​ឃើញ​បទពិសោធន៍​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក​ជា​ការ​រៀន​សូត្រ៖

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​៩ឃ្លា​របស់ Alan Watts ដែល​ជា​ទស្សនវិទូ អ្នក​និពន្ធ​និង​ជា​អ្នក​និយាយ​មួយ​រូប​របស់​អង់គ្លេស​

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​ទស្សន​ចំនួន​៩ឃ្លា​របស់ Alan Watts ដែល​ជា​ទស្សនវិទូ អ្...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ដើម្បី​ពង្រឹង​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ឲ្យ​រឹងមាំ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ដើម្បី​ពង្រឹង​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ឲ្យ​រឹងមាំ:

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិបណ្ឌិត ​៩ឃ្លា​ពី Sadhguru គ្រូ​បង្រៀន​ចិត្ត​វិញ្ញាណ​ដែល​ប្រកប​ដោយ​បញ្ញាញាណ​មួយ​រូប​របស់​ឥណ្ឌា

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​គតិបណ្ឌិត​ចំនួន​៩ឃ្លា​ពី Jaggi Vasudev Sadhg...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​មើលឃើញ​ថា​តើ​ការគិត​របស់​អ្នក​មាន​ឥទ្ធិពល​កម្រិត​ណា

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​មើលឃើញ​ថា​តើ​ការគិត​របស់​អ្នក​មាន​ឥទ្ធិពល​កម្រិត​ណា៖

ឃ្លាំង​គំនិត

សុភាសិត​ចំនួន​១៣ឃ្លា ដែល​អាច​បង្កើន​បញ្ញា​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ឆ្លងកាត់​រឿងរ៉ាវ​ក្នុង​ជីវិត​បាន

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សុភាសិត​ពី​ជុំវិញ​ប្រទេស​ចំនួន​១៣ឃ្លា ដែល​អាច​បង្កើន​បញ្ញា​របស់​អ្នក​សម្រាប់...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​សង្កេត​ឃើញ​ផ្នត់គំនិត​របស់​អ្នក​ដែល​ទើប​ជា​បញ្ហា​ពិតប្រាកដ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​សង្កេត​ឃើញ​ផ្នត់គំនិត​របស់​អ្នក​ដែល​ទើប​ជា​បញ្ហា​ពិតប្រាក...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ជីវិត​ទាំង​១២ឃ្លា ដែល​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​យល់ឃើញ​របស់​អ្នក​ទៅលើ​បញ្ហា​ទាំងឡាយ​នៅ​ក្នុង​លោក​នេះ​បាន

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ជីវិត​ទាំង​១២ឃ្លា ដែល​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ការ​យល់ឃើញ​របស់​អ្នក​ទៅលើ​បញ្ហា​ទាំងឡាយ​នៅ​ក្នុង​លោក​នេះ​បាន...

ឃ្លាំង​គំនិត

គតិ​ដែល​មាន​អត្ថន័យ​ស៊ីជម្រៅ​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អ្នក​អាច​នឹង​មិន​ធ្លាប់​ត្រូវ​បាន​នរណា​ប្រាប់​ពី​មុន​មក

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ដកស្រង់​នូវ​គតិ​ដែល​មាន​អត្ថន័យ​ស៊ីជម្រៅ​ចំនួន​៩ឃ្លា ដែល​អ្នក​អាច​នឹង​មិន​ធ្លាប់​ត្រូវ​...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​ ៩ឃ្លា ដែល​អាច​ពង្រឹង​ស្មារតី​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ប្រឈម​មុខ​ទៅ​នឹង​បញ្ហា​ជីវិត

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​ ៩ឃ្លា ដែល​អាច​ពង្រឹង​ស្មារតី​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ប្រឈម​មុខ​ទៅ​នឹង​បញ្ហា​ជីវិត៖<...

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​​៧​ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នកទម្លាក់​ចុះ​នូវ​ការ​គិត​ទាំងឡាយ​ដែល​បាន​បង្កើត​ជា​ចំណង​ចិត្ត​របស់​អ្នក

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​៧​ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នកទម្លាក់​ចុះ​នូវ​ការ​គិត​ទាំងឡាយ​ដែល​បាន​បង្កើត​ជា​ចំណង​ចិត្ត​របស់​អ្ន...

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ពិចារណា​ការ​គិត​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​កន្លង​មក​ឡើង​វិញ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សម្ដី​ដកស្រង់​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ពិចារណា​ការ​គិត​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​កន្លង​មក​ឡើង​វិញ

ឃ្លាំង​គំនិត

សុភាសិត​ដែល​ខ្លី​តែ​ខ្លឹម​ចំនួន​១៤ឃ្លា​របស់​ឥណ្ឌា​ ដែល​អ្នកគួរអាន

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ចងក្រង​នូវ​សុភាសិត​ដែល​ខ្លី​តែ​ខ្លឹម​ចំនួន​១៤ឃ្លា​របស់​ឥណ្ឌា ដែលអ្នកគួរអាន៖

ឃ្លាំង​គំនិត

ទស្សន​ចំនួន​១២ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ដើម្បី​ដាស់​កម្លាំង​ជីវិត​ខាងក្នុង​​របស់​អ្នក​ឡើងវិញ

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​ទស្សន​ចំនួន​១២ឃ្លា ដែល​អ្នក​គួរ​អាន​ដើម្បី​ដាស់​កម្លាំង​ជីវិត​ខាងក្នុង​​របស់​អ្នក​ឡើងវិញ:

ឃ្លាំង​គំនិត

សម្ដី​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ឆ្លង​ផុត​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​សាក​ពិសោធន៍​របស់​ជីវិត​ទៅលើ​អ្នក

ថ្ងៃនេះ​យើង​បាន​ដកស្រង់​នូវ​សម្ដី​ចំនួន​១០ឃ្លា ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ឆ្លង​ផុត​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​សាក​ពិសោធន៍​របស់​ជីវិត​ទៅលើ​អ្នក

X
5s