ប្រទេសចំនួន១០ បុគ្គលិកធ្វើការបន្ថែមម៉ោងច្រើនជាងគេបើគិតក្នុងមួយខែ​គម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវ MAXIS Global Benefits Network បានរកឃើញថាបុគ្គលិក ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាត អារ៉ាប់រួម ចំណាយពេលបន្ថែមម៉ៅច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោក។

ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសចំនួន១០ ដែលមានបុគ្គលិកធ្វើការបន្ថែមម៉ោងច្រើនជាងគេបើគិតជា១ខែ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩៖

១) ប្រទេសអេមីរ៉ាត អារ៉ាប់រួម ជាមធ្យម២៤ម៉ោងក្នុងមួយខែ

២) សហរដ្ឋអាមេរិក ជាមធ្យម២៣,២ម៉ោងក្នុងមួយខែ

៣) ហុងកុង ជាមធ្យម ២៣,២ ម៉ោងក្នុងមួយខែ

៤) ប្រទេសបារាំង ជាមធ្យម ២២,៤ម៉ោងក្នុងមួយខែ

៥) ប្រទេសឥណ្ឌា ជាមធ្យម ២១,២ ម៉ោងក្នុងមួយខែ

៦) ប្រទេសរុស្ស៊ី ជាមធ្យម ២១,២ម៉ោងក្នុងមួយខែ

៧) ប្រទេសប្រេស៊ីល ជាមធ្យម ១៨ម៉ោងក្នុងមួយខែ

៨) ប្រទេសអង់គ្លេស ជាមធ្យម ១៧,២ម៉ោងក្នុងមួយខែ

៩) ប្រទេសម៉ិកស៊ិក ជាមធ្យម ១៦ម៉ោងក្នុងមួយខែ

១០) អាហ្រិ្វកខាងត្បូង ជាមធ្យម ១៤,៨ ម៉ោងក្នុងមួយខែ៕

ដោយ៖ លង់ វណ្ណៈ