អាចចូលមើលការឡាយផ្ទាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍របស់ Apple តាមលីងនេះ​យប់នេះក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងឡាយផ្ទាល់នូវព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន នៅ Apple Park campus ដែលនឹងមានផលិតផលជាច្រើនមុខដែលពាក្យចចាមរ៉ាមថាមានដូចជា iPhone 11 និង iPhone 11 Pro ជាដើម។ ដូចនេះកុំឲ្យខកខាន អ្នកអាចមើលតាមតំណលីងនេះបាន៖